Missie en Vissie

Met hart voor kinderen in het hart van de wijk.
Aldus luidt de missie van het Openbaar Onderwijs Houten. Het kind staat centraal op de scholen en de scholen staan centraal in de wijk.

Het tweede deel van onze missie “…in het hart van de wijk” betreft ook de relatie van het openbaar onderwijs met de samenleving. Die relatie vinden we essentieel en maken we zichtbaar in de kernwaarden voor het openbaar onderwijs zoals die de vereniging van openbare scholen (VOS/ABB) heeft opgesteld. Deze kernwaarden zijn gebaseerd op het beginsel dat openbare scholen ontmoetingsscholen zijn met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen en krijgt vorm door de uitwerking van schoolbestuur en school. Het gaat om de volgende zes kernwaarden:

Zes kernwaarden

Kernwaarde 1 Iedereen welkom
De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Kernwaarde 2 Iedereen benoembaar
Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Kernwaarde 3 Wederzijds respect
De openbare school gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.

Kernwaarde 4 Waarden en normen
De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.

Kernwaarde 5 Democratische organisatie
De openbare school betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden.

Kernwaarde 6 Godsdienst en levensbeschouwing
De openbare school biedt de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen
Het Openbaar Onderwijs Houten voorziet in onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar. Het overdragen van kennis en vaardigheden door goed onderwijs is onze primaire taak. Deze kennis hebben de kinderen nodig om hun weg te vinden in de maatschappij. Verder beschouwen we de scholen als dé plek waar kinderen ervaring opdoen voor later. Ervaring in omgaan met elkaar, functioneren in een groep en kennismaken met andere culturen, gebruiken en meningen. Een openbare school is een ontmoetingsplek.

Normen en Waarden

De normen en waarden van het openbaar onderwijs zijn gebaseerd op de afspraken die leraren en ouders met elkaar hebben gemaakt. Deze normen en waarden zijn gebaseerd op:

  • de rechten van de mens
  • de rechten van het kind
  • de grondwet
  • VN verdrag voor mensen met een beperking

Wij geloven in de kracht van samenwerking, van samen denken over wat goed is voor de kinderen. Onze normen en waarden komen vanuit de basis, van onderop. De kracht zit hem in het feit dat de normen en waarden gelden voor iedereen, ongeacht geloof of overtuiging. Dat geeft ruimte aan de eigenheid van elk individu.

Diversiteit

Diversiteit is een van de pijlers onder het openbaar onderwijs. Het OOH is een organisatie met vijf scholen die onderling met elkaar verbonden zijn, maar tegelijk een eigen identiteit koesteren. Het Openbaar Onderwijs Houten kiest ervoor om samen apart’ te zijn. Dit komt terug in de onderwijsconcepten van de scholen die veel raakvlakken hebben, maar ook verschillend zijn.