GMR

De GMR van het OOH

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin van alle scholen vallend onder de OOH een afvaardiging van ouders en leerkrachten zitting heeft.

De GMR leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen, onderwerpen die alle scholen aangaan. De GMR kijkt daarbij naar het belang van de gehele organisatie. De belangen van individuele scholen over school specifieke zaken wordt door de eigen MR behartigd.

In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan langer termijn beleid, arbeidsomstandigheden en over hoe financiële middelen worden ingezet. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen geeft de GMR advies, zoals wettelijk is vastgesteld.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar; onderwerpen die rechtstreeks met personen verband houden kunnen besloten behandeld worden. Bij een deel van de vergadering is de directeur/bestuurder aanwezig.
Elk schooljaar legt de GMR haar verantwoording af in het jaarverslag. Voor het verslag van schooljaar 2015-2016 klik hier: jaarverslag GMR

Personeel

Sharon Jansen (Plantage),  Ton de Vaal (Bijenkorf), Harriëtte Pijpers (Klavertje Vier),  Wouter Tollenaar (De Brug),  Cock de Kogel (Ridderspoor)

Ouders

Eveline Idema (Plantage – voorzitter), Danny Woutsma (Ridderspoor), Ronald Huizer (Bijenkorf), Theo van der Linden (Klavertje Vier), Aletta van Stee (De Brug).

Vaste notulist

Yvonne ten Wolde

De GMR-leden staan open voor dialoog  met de achterban; ouders, en personeelsleden van de eigen school. Zij zijn enthousiast, nieuwsgierig en hebben een positief kritische instelling. En dragen op deze wijze bij aan de ontwikkeling van het onderwijs binnen OOH.

De GMR is te bereiken via gmr@oo-h.nl

© Openbaar Onderwijs Houten
Edited & installed by Abos ICT®