GMR

De GMR van het OOH

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin van alle scholen vallend onder de OOH een afvaardiging van ouders en leerkrachten zitting heeft.

De GMR leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen, onderwerpen die alle scholen aangaan. De GMR kijkt daarbij naar het belang van de gehele organisatie. De belangen van individuele scholen over school specifieke zaken wordt door de eigen MR behartigd.

In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan langer termijn beleid, arbeidsomstandigheden en over hoe financiële middelen worden ingezet. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen geeft de GMR advies, zoals wettelijk is vastgesteld.

De GMR werkt met de volgende werkgroepen:

  • financieel: Kim Kleijn, Wouter Tollenaar, Sebastiaan Broeders (begroting, jaarrekening, risicoanalyse, lumpsum)
  • arbo: Cock de Kogel, Wouter Tollenaar (arbojaarverslag, arbeidsomstandigheden, jaarcontroles)
  • beleidsvorming: Laura Verhoeven, Linda Grau, Yvette Bottenberg (strategisch beleidsplan, beleidsstukken, GMR reglement, wetgeving aangaande GMR, privacywetgeving)
  • formatie en onderwijs: Cynthia Kooijman, René Karreman en Gemma Andriessen (leerlingenaantallen, sollicitaties, personeel, IPB, kwaliteitsbeleid, zorgplan)
  • ICT: Iris van Zanen en Cock de Kogel (beleid)
  • AVG: Linda Grau en Sebastiaan Broeders

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar; onderwerpen die rechtstreeks met personen verband houden kunnen besloten behandeld worden. Bij een deel van de vergadering is de directeur/bestuurder aanwezig.
Elk schooljaar legt de GMR haar verantwoording af in het jaarverslag. Voor het verslag van schooljaar 2017-2018 klik hier: jaarverslag GMR

Personeel

Cynthia Kooijman en Iris van Zanen (Plantage),  Laura Verhoeven (Bijenkorf), Kim Kleijn (Klavertje Vier),  Wouter Tollenaar (De Brug),  Cock de Kogel (Ridderspoor-voorzitter).

Ouders

René Karman (Plantage), Yvette Bottenberg (Ridderspoor), Linda Grau (Bijenkorf), Sebastiaan Broeders (Klavertje Vier), Gemma Andriessen (De Brug).

Vaste notulist

Yvonne ten Wolde

De GMR-leden staan open voor dialoog  met de achterban; ouders, en personeelsleden van de eigen school. Zij zijn enthousiast, nieuwsgierig en hebben een positief kritische instelling. En dragen op deze wijze bij aan de ontwikkeling van het onderwijs binnen OOH.

De GMR is te bereiken via gmr@oo-h.nl