Privacyreglement en mediaprotocol

Privacy vooraf:
Privacy is een grondrecht. In Nederland is privacy o.a. uitgewerkt in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet beschermt de privacy door regels te stellen voor de omgang met persoonsgegevens. Daarnaast bestaat er een Europese richtlijn (95/46/EG; straks de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), die vanaf 25 mei 2018 overheden opdracht geeft om privacy op een uniforme manier te regelen, waardoor privacy binnen Europa beter wordt beschermd. OOH neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid en zal protocollen en systemen aanscherpen.

OOH

Wat heeft dit alles nu met OOH te maken: Leerlinggegevens zijn ook persoonsgegevens en vaak bevatten leerlinggegevens gevoelige informatie. Denk aan informatie over gezondheid, gedragsproblemen, godsdienst, of ziekte, bijvoorbeeld diabetes. Maar ook leerresultaten, toetsen e.d. Voor alles wat met deze persoonsgegevens wordt gedaan (dit heet in de wet ‘verwerken’), zoals o.a. online opslaan, verspreiden, publiceren, delen en uitwisselen, moet worden vastgesteld wie er mee om mag gaan, wat er mee mag gebeuren (en wat niet) en waar men zich tijdens dit verwerken aan moet houden.

Scholen

OOH heeft in een bovenschools protocol vastgelegd hoe om te gaan met privacy. Er wordt ook via de scholenwebsites en/of ouderportalen, Maxclass, naar deze protocollen verwezen.

Documenten

© Openbaar Onderwijs Houten
Edited & installed by Abos ICT®